ماجرای جلد

96

در ارتباط با حواشی ای که درباره #جلد_شماره697 چلچراغ مطرح شده است، به اطلاع می رساند که تصویر جلد مربوط به فیلم “ماجرای نیمروز” در صبح روز سه شنبه 19 بهمن ساعت 11 با تایید #مدیر_مسوول به چاپخانه ارسال شده است و استعفای غیر رسمی سردبیر در بعدازظهر همان روز و در پي اختلافات حرفه ای و مدیریتی با مدیرمسوول صورت گرفته است.
تیم چلچراغ در انتخاب فیلم ” #ماجرای_نیمروز” به عنوان سوژه جلد بر اساس روال همیشگی خود و مطابق با اصول حرفه ای عمل کرده است .

یک جواب دهید