151

دوستان عزیز چلچراغی به دلیل پیش آمدن یک مشکل فنی کوچک پخش مجله به فردا موکول شد امیدواریم تا فردا برای خرید ویژه نامه چلچراغ شماره ۷۰۰ صبوری کنید و امسال به هم چلچراغ عیدی بدهید.

یک جواب دهید