جنگ تمام شد

475

در روز ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ آتش بس میان ایران و عراق از سوی سازمان ملل متحد به صورت رسمی برقرار شد امروز سالروز پایان جنگ است جنگی که در آن مردان و زنان ما با خون خود از خاک میهن دفاع کردند .. یادشان همیشه سبز

یک جواب دهید