رسول مهربانی

١٥ رباعی هدیه به پیشگاه رسول مهربانی و لبخند سیدحسین متولیان گفتند كه سرورِ همه آفاقی گفتند به لبخندِ جهان مشتاقی در عرش عَلی خُلقِ عظیمت خوانند تو خاتمه...

بلوک 2

نامزدهای هاله‌دار

محمدعلی مومنی ادغام سرشماری نفوس با ثبت‌نام انتخابات! شنوندگان عزیز با توجه به حماسه‌آفرینی شما در ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری، قرار شد از این به بعد ثبت‌نام انتخابات...